نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature
دوره و شماره: دوره 23، شماره 48، اسفند 1399، صفحه 1-251 
نگاهی به آخرین فرهنگ عربی به فارسی در عصر قاجار

صفحه 27-49

10.22103/jll.2021.16707.2850

رضا افخمی عقدا؛ یدالله جلالی پندری؛ مهدیه جعفری ندوشن