نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

10.22103/jll.2021.15815.2786

چکیده

در مقاله حاضر 23 نکته درباره متن و تعلیقات تذکره الأولیاء عطار به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی آمده است. یک مورد از این نکته‌ها راجع به منشأ اشتباهی تاریخی در یکی از روایات مربوط به سهل بن عبدالله تستری است. در این مورد مشخص می‌گردد که آن روایت به صورت موجود نمی‌تواند درست باشد. نکته دیگر استدلال در مورد محل واقعی دفن شاه شجاع کرمانی است و اینکه محل حقیقی دفن شاه کرمانی سیرجان است نه شهرهای دیگر که بعضاً در این زمینه مطرح شده‌اند. 14مورد دیگر مربوط به منابع اقوال و حکایات تذکره الأولیاء و 5 مورد درباره معانی واژگان به کار رفته در تذکره با توجه به گویش کرمانی است. علاوه بر این‌ها به تعدادی از ضبط‌های اصیل در متن تذکره که بر اثر دست‌کاری کاتبان یا بدخوانی‌های عطار دگرگون شده‌اند، اشاره شده و صورت صحیح آنها به دست داده شده است. همچنین به مواردی از وجوه ترجیح متن مصحّح شفیعی کدکنی بر متن تصحیح شده توسط نیکلسن نیز اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Several points on the text and suspensions of Farīd al-Dīn ‘Aṭṭar`s Tazkirat al-Awliyā

نویسنده [English]

  • mohsen pourmokhtar

Tenured faculty member of Vali-e-Asr University of Rafsanjan

چکیده [English]

In the present article, 23 points on the text and suspensions of Farīd al-Dīn ‘Aṭṭar`s Tazkirat al-Awliyā (Biographies of the Saints) by Mohammad Reza Shafi'I Kadkani are codified. One of these points is about the origin of the historical error in one of the narratives of Sahlib Abdullah Tostari. In this case it becomes clear that the existing narrative cannot be true. Another point is about the actual burial place of King Shuja Kermani. And it turns out that the real burial place of Shah is S irjan. Other 14 cases are related to the sources of anecdotes and fabless and 5cases about the meanings of words used in the Tazkirat al-Awliyā that according to the dialect of the people of kirman. In addition, a number of original recordings in Tazkirat al-Awliyā that have been altered by Attar's scribbling or maladaptation of scribes have also been cited, as well as some aspects of Shafi'i Kadkani's preferred correction of coding over Nicholson's corrected text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tazkirat al-Awliyā
  • Attar
  • Shafi'i Kadkani
  • anecdote`s sources
  • Sirjani dialect
فهرست منابع
منابع فارسی
1.انصاری هروی، خواجه عبدالله. (1386). طبقات الصوفیّه. تصحیح محمّد سرور مولایی. چاپ دوم. تهران: انتشارات توس.
2.باستانی پاریزی، محمّد ابراهیم. (1369).  سنگ هفت قلم. چاپ سوم. تهران: انتشارات علم.
3.باستانی پاریزی، محمّد ابراهیم. (1395). پیغمبر دزدان. چاپ بیست و دوم. تهران: انتشارات علم.
4.بختیاری، علی اکبر. (۱۳۷۸). سیرجان در آئینه زمان. کرمان: انتشارات مرکز کرمانشناسی.
5.جلالی عزیزیان، حسن. (1374) شهرستان تصوّف ( زندگی سهل بن عبدالله شوشتری). چاپ اول. تهران: نشر حدیث.
6.خوافی، شهاب الدین عبدالله. (حافظ ابرو). (1378). جغرافیای حافظ ابرو. به تصحیح صادق سجادی. تهران: مرکز نشر میراث مکتوب.
7. دهخدا، علی اکبر. (1377) لغت­نامه. 15 ج. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
8..سریزدی، محمود. (1380).  نامة سیرجان. چاپ اول. تهران: نشر آثار، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
9.سمرقندی،کمال الدین عبد الرزاق. ( 1936 م). مطلع سعدین و مجمع بحرین. به تصحیح محمد شفیع، لاهور.
10.شفیعی کدکنی، محمّدرضا. (1398). مقدّمه برتذکرة الاولیاء. چاپ دوم. تهران: انتشارات سخن.
11.عثمانی، ابوعلی حسن بن احمد. (1379). ترجمة رسالة قُشیریه. تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. چاپ ششم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
12.عطّار نیشابوری، فریدالدین محمّد. (1905 ).  تذکرة الاولیاء. لیدن: مطبعه بریل.
13.عطّار نیشابوری، فریدالدین محمّد. (1398).  تذکرة الاولیاء. به تصحیح محمّدرضا شفیعی کدکنی. چاپ دوم. تهران: انتشارات سخن.
14.عطّار نیشابوری، فریدالدین محمّد. (1386). مصیبت­نامه. تصحیح محمّدرضا شفیعی کدکنی. چاپ اول. تهران: انتشارات سخن.
15.فروزانفر، بدیع الزمان. (1379).  فهارس ترجمة رسالة قُشیریه. چاپ ششم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
16.لسترانج، گای. ( 1377).  جغرافیاى تاریخى سرزمین هاى خلافت شرقى. ترجمۀ محمود عرفان. تهران:  انتشارات علمى و فرهنگى.
17.مستوفی، حمدالله. ( 1363). نزهة القلوب. تصحیح گای، لسترانج. تهران: انتشارات دنیای کتاب.
18.مؤیّدمحسنی، مهری. (1381). گویش مردم سیرجان. چاپ اوّل. کرمان: مرکز کرمان‌شناسی.
19.مؤیّدمحسنی، مهری. (1386). فرهنگ عامیانۀ سیرجان. چاپ دوّم. کرمان: مرکز کرمان‌شناسی.
20.میهنی، جمال الدّین ابوروح. (1376) حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر. چاپ چهارم. تهران. انتشارات آگاه.
21.نیشابوری، ابوعبدالله حاکم. (1375) تاریخ نیشابور. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. چاپ اول. تهران: انتشارات آگه.
22.وثوقی رهبری، علی اکبر. (1372).  تاریخ سیرجان. کرمان: انتشارات مرکز کرمان شناسى.
23.هُجویری، علی بن عثمان. ( 1383). کشف المحجوب. تصحیح محمود عابدی.  چاپ اول. تهران: انتشارات سروش.
منابع عربی
24.الاصفهانی،ابو نُعیم. (بی تا). حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء. بیروت: دار الفکر.
25.خرگوشی نیشابوری، عبدالملک بن محمد ابراهیم. (1999) تهذیب الأسرار. به کوشش بسّام محمد بارود. چاپ اول. ابوظبی: المجمع الثقافی.
26.سلفی، حافظ ابوطاهر. ( 1993م.). معجم السفر. تحقیق عبدالله عمر البارودی. بیروت.
27.سُلمی نیشابوری، ابوعبدالرحمان. (1969). طبقات الصوفیة. به تصحیح نور الدین شریبه، چاپ دوم. قاهره: مکتبة المیانجی.
28.سُلمی نیشابوری، ابوعبدالرحمان. (1372). مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی ج 2. گردآوری نصرالله پورجوادی. چاپ اول. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
29.السّیرجانی، ابوالحسن علی بن الحسن. (1390). البیاض و السّواد من خصائص حکم العباد فی نعت المرید والمراد. تصحیح محسن پورمختار. چاپ اول. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دانشگاه آزاد برلین آلمان.
30.علم التصوّف. (1390). تصحیح نصرالله پورجوادی و محمد سوری. چاپ اول. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دانشگاه آزاد برلین آلمان.
31.قُشیری، عبد الکریم. (1989). الرّسالة القُشیریّة.  تصحیح عبد الحلیم محمود و...، قاهره: دار الشعب.