دوره و شماره: دوره 23، شماره 47، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-240 
1. تحلیل زبان عرفانی روزبهان بر اساس الگوی مربع تنشی

صفحه 1-27

زهرا افتخار فسایی؛ حسین آقاحسینی؛ مسعود آلگونه جونقانی


5. تاریخی مشهور با نامی مجعول

صفحه 101-117

سیدعباس سیدحسینی؛ احمد امیری خراسانی؛ عنایت الله شریف پور


10. تطبیق ساختاری ارکان نامه در منشآت میبدی و تفرشی

صفحه 217-240

سید محسن مهرابی؛ محمد امیر عبیدی نیا؛ رحیم کوشش