نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature

اهداف و چشم انداز

نشریه «نثر پژوهی ادب فارسی» فصلنامه علمی–پژوهشی در حوزه تحلیل و بررسی متون نثر کهن زبان و ادب فارسی و ادبیات و زبان فارسی است.

 

اهداف:

مجلات علمی- پژوهشی که شاخص توسعه و تولید علم در یک کشور بشمار می‌روند، فراهم‌آورنده زمینه مناسبی اند تا استادان و پژوهشگران، پژوهش‌های علمی خود را از این طریق ارائه و منتشر نمایند. نشریه علمی «نثرپژوهی ادب فارسی» نیز که متمرکز بر انتشار پژوهش های ناب و اصیل در حوزه تحقیقات زبان و ادبیات فارسی است؛ اهدافی چند را مدّ نظر قرار داده است:

1. اصالت و نوآوری مقالات.

2. قد آرای صاحب‌نظران و انعکاس یافته‌های علمی پژوهشگران زبان و ادب فارسی.

3. توسعه دانش نظری در گستره زبان و ادبیات فارسی.

4. تبادل نتایج پژوهش های علمی و دانشگاهی بین استادان، پژوهشگران و دانشجویان.

5. شناساندن نشریه در شمار نشریات معتبر علمی در پایگاه های بین‌المللی و جهانی.

 

چشم‌انداز:
برای تحقق چنین اهدافی در ابتدا لازم است تا همه پژوهشگران، استادان ودانشجویان دانشگاهای کشور، نشریه را بشناسند و یافته‌های پژوهشی خویش را به این دو فصلنامه ارسال کنند تا از این راه به غنای محتوایی هر چه بیشتر مقالات افزوده شود. هیئت تحریریه این دو فصلنامه تاکنون جهت تحقق اهداف مورد نظر کوشیده و هم اکنون در صدد است تا نشریه «ادب و زبان» در سطح جهانی معرفی و در پایگاه های معتبر علمی نمایه شود.