نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature

اهداف :

مجلات علمی- پژوهشی که شاخص توسعه و تولیدعلم در یک کشوربه شمار می روند، فراهم آورنده زمینه مناسبی اند تا استادان و پژوهشگران، پژوهش های علمی خود را از این طریق ارائه و منتشر نمایند. نشریّه علمی پژوهشی «ادب و زبان» نیز که متمرکز بر انتشار پژوهش های ناب و اصیل در حوزه تحقیقات زبان و ادبیات فارسی است؛ اهدافی چند را مدّ نظر قرار داده است:

1-اصالت و نوآوری مقالات.

2-نقد آرای صاحب‌نظران و انعکاس یافته‌های علمی پژوهشگران زبان و ادب فارسی.

3-توسعه دانش نظری در گستره زبان و ادبیّات فارسی.

4-تبادل نتایج پژوهش های علمی و دانشگاهی بین استادان، پژوهشگران و دانشجویان .

5-شناساندن نشریّه در شمار نشریّات معتبر علمی در پایگاه های بین المللی و جهانی.

چشم­ انداز :
برای تحقّق چنین اهدافی در ابتدا لازم است تا همه محقّقان، استادان ودانشجویان دانشگاهای کشور، نشریّه را بشناسند و یافته های پژوهشی خویش را به این دو فصلنامه ارسال کنند تا از این راه به غنای محتوایی هر چه بیشتر مقالات افزوده شود. هیأت تحریریّه این دو فصلنامه تا کنون جهت تحقّق اهداف مورد نظر کوشیده و هم اکنون در صدد است تا نشریّه «ادب و زبان» در سطح جهانی معرّفی و در پایگاه های معتبر علمی نمایه شود.