نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature

اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 813
تعداد پذیرش 118
تعداد عدم پذیرش 595

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 263
تعداد مشاهده مقاله 207686
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 153600
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 249 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 28 روز
درصد پذیرش 15 %