نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature

تماس با ما

نشانی نشریّه: کرمان - انتهای­ بلوار 22 بهمن - مجتمع دانشگاهی شهید باهنرکرمان - دانشکدة‌ ادبیّات و علوم انسانی – صندوق پستی 111-76165، دفتر نشریّةنثر پژوهی ادب فارسی.

رایانامه: jflluk@uk.ac.ir


CAPTCHA Image