نشانی نشریّه: کرمان - انتهای­ بلوار 22 بهمن - مجتمع دانشگاهی شهید باهنرکرمان - دانشکدة‌ ادبیّات و علوم انسانی – صندوق پستی 111-76165، دفتر نشریّةنثر پژوهی ادب فارسی.

رایانامه: jflluk@uk.ac.ir


فقط کاراکترهای موقعیتهای فرد را وارد کنید.
CAPTCHA Image