نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature

نثرپژوهی ادب فارسی

دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

دانشگـــاه شهیــــــد باهنـــــر کـــرمـــان

نشریة «نثرپژوهی ادب فارسی» که در سایة حمایت و هدایت پژوهشگران ،استادان و علاقه مندان به فرهنگ و ادب پرشکوه ایران زمین ،اکنون به بالندگی و رشد خود دست یافته و آراسته شدن به آثار فکری و قلمی بزرگان و اندیشمندان سرزمین خویش رامایة افتخار خودمی داند؛ با کمال خوشوقتی به استحضارمخاطبان دانشمند وصاحب نظرمی رساندعنوان، چکیده ،واژگان کلیدی و خلاصة مقالات این نشریّه در پایگاه اینترنتی ایران، به نشانی الکترونیکی www.magiran.com  در معرض مشاهده ،استفاده و خریداری است. از سوی دیگر، مجتمع مطبوعات تخصّصی کشور در اقدامی بایسته و بسیار ارجمند، مرکز توزیع و اشتراک تلفنی نشریّات علمی و تخصّصی ( از جمله مجلّات دانشگاهی ) را راه اندازی نموده است که با کمال خوشوقتی، نشریّة نثرپژوهی ادب فارسی نیز در شمار نشریّات تخصّصی آن مرکز مهم قرار گرفته است . علاقه مندان به فرهنگ و ادب ایران اسلامی در صورت تمایل ، می توانند برای اشتراک ، دریافت وخریداری این نشریّه، با مجتمع مطبوعات تخصّصی کشور به نشانی : تهران، بزرگراه کردستان ، ضلع جنوبی ونک پارک ،خیابان علیخانی، 20 متری گلستان ، 12 متری سوم ، پلاک 3 ، تلفکس : 88042270  مکاتبه فرمایند.

   همچنین ، با همّت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، پایگاه اطلاعاتی نشریات علمی معتبر (ISC) به نشانی اینترنتی:www.srlst.com  راه اندازی شده ومورد استقبال وسیع دانش پژوهان کشور قرارگرفته است . این پایگاه مهمّ ،نشریّات علمی معتبر را بر اساس میزان ارجاعی که به مقالات آنها می شود؛ رتبه بندی نموده و ضریب تأثیر (Impact factor) هریک را با دقّت فراوان تعیین کرده است . خوشبختانه، نشریّة ادب و زبان در میان نشریّات این پایگاه، از جایگاه شایسته ای برخوردار است . علاقه مندان می توانند از طریق مراجعه به نشانی یاد شده نیز، مطالب نشریّه را پی گیری نمایند.

    این نشریّه، در پایگاه اطّلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نیز نمایه می شود . نویسندگان محترم مقالات  می توانند از طریق این پایگاه، به نشانی : www.SID.ir  مقالات خود را به صورت الکترونیکی (on – line)  ملاحظه فرمایند.

 یادآور می شود که :

1ـ این نشریّه، هر سال در دو نوبت ( «بهار وتابستان» و«پاییز و زمستان») به وسیلة دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر می شود.

2ـ مسئولیّت مطالب هر مقاله، برعهدة نویسندة آن  است.

3ـ ترتیب مقالات، بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده است.

4ـ هر گونه استفاده از مطالب این نشریّه ،تنها با اجازة کتبی سردبیر و ذکر مأخذ، مجاز خواهد بود.