نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature

پیوندهای مفید

دانشگاه شهید باهنر کرمان


نشریه ادبیات تطبیقی (علمی)


نشریه ادبیات پایداری (علمی)


نشریه مطالعات ایرانی (علمی)


پرتال جامع علوم انسانی


انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران