سردبیر


دکتر احمد امیری خراسانی استادگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

زبان و ادبیّات فارسی

 • amirimail.uk.ac.ir
 • 034-31322333

مدیر مسئول


دکتر محمدرضا صرفی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

زبان و ادبیات فارسی

 • sarfiuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احمد امیری خراسانی استاد دانشکده ادبیات دانشگاه باهنرکرمان گروه زبان و ادبیات فارسی

 • amirimail.uk.ac.ir
 • 034-31322333

اعضای هیات تحریریه


محمد صادق بصیری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان

زبان و ادبیات فارسی

 • basirimail.uk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عنایت ا... شریف پور دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان

ادبیات فارسی

 • e.sharifpouruk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا صرفی استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

ادبیات فارسی

 • sarfiuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فاطمه مدرسی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ارومیه

زبان و ادبیات فارسی

 • f.modarresiurmia.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیدعلی اصغر میرباقری فرد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

 • bagheriltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد جعفر یاحقی استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

زبان وادبیات فارسی

 • ferdowsferdowsi.um.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر سید امیر جهادی دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

زبان و ادبیات فارسی

 • jahadiuk.ac.ir