اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر احمد امیری خراسانی

زبان و ادبیّات فارسی استادگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

amirimail.uk.ac.ir
034-31322333

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا صرفی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

sarfiuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

احمد امیری خراسانی

استاد دانشکده ادبیات دانشگاه باهنرکرمان گروه زبان و ادبیات فارسی

amirimail.uk.ac.ir
034-31322333

محمد صادق بصیری

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان

basirimail.uk.ac.ir

عنایت ا... شریف پور

ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان

e.sharifpouruk.ac.ir

محمدرضا صرفی

ادبیات فارسی استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

sarfiuk.ac.ir

فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ارومیه

f.modarresiurmia.ac.ir

سیدعلی اصغر میرباقری فرد

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

bagheriltr.ui.ac.ir

محمد جعفر یاحقی

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

ferdowsferdowsi.um.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سید امیر جهادی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

jahadiuk.ac.ir