نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature

اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر احمد امیری خراسانی

زبان و ادبیّات فارسی استاد، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/~amiri
amirimail.uk.ac.ir
034-31322333
0000-0002-6437-7515

h-index: 2  

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا صرفی

زبان و ادبیات فارسی استاد، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/~sarfi
sarfiuk.ac.ir
0000-0002-0938-8174

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد صادق بصیری

زبان و ادبیات فارسی استاد، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/~basiri
basirimail.uk.ac.ir
0000-0002-4585-1162

h-index: 2  

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/mastaliparsa
mastaliparsaatu.ac.ir
0000-0003-4402-6889

h-index: 2  

دکتر یدالله جلالی پندری

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/people/jalali
jalaliyazd.ac.ir

h-index: 2  

دکتر سید امیر جهادی حسینی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/~jahadi
jahadiuk.ac.ir
0000-0001-9278-7784

h-index: 2  

دکتر احمد خاتمی

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهرانف ایران

lah.sbu.ac.ir/~a_khatami
a_khatamisbu.ac.ir
0000-0003-4902-2772

دکتر عنایت ا... شریف‌پور

ادبیات فارسی دانشیار، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

plit.uk.ac.ir/~e.sharifpour
e.sharifpouruk.ac.ir
0000-0001-7278-3962

دکتر عباس محمدیان

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

www.hsu.ac.ir/adab/
mohammadianhsu.ac.ir
0000-0002-2388-6786

دکتر سیدعلی اصغر میرباقری‌فرد

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهانف ایران

ltrold.ui.ac.ir/~bagheri/
bagheriltr.ui.ac.ir
0000-0001-6044-471X

h-index: 2  

دکتر جلیل نظری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار بازنشسته، بخش زبان فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

shirazu.ac.ir/
jnazari1334yahoo.com
0000-0003-3316-8056

دکتر محمد جعفر یاحقی

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

adabiyat.um.ac.ir/index.php/fa/persiandept/ferdows
ferdowsferdowsi.um.ac.ir
0000-0003-1398-8399

دکتر نجمه حسینی سروری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/~n.hosseini
n.hosseiniuk.ac.ir
0000-0002-3866-8036

دکتر فاطمه کوپا

زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان فارسی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پبام نور، تهران، ایران

phd.pnu.ac.ir/portal/home/?1438770/
f.kouppayahoo.com
0000-0002-1451-7671

دکتر فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ارومیه
استاد، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=62&Ln=en
f.modarresiurmia.ac.ir
0000-0003-1018-6219

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سید عین الحسن

زبان و ادبیات فارسی استاد، زبان فارسی و زبان‌های آسیای مرکزی، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هندوستان

jnu.irins.org/profile/39219
sahasanmail.jnu.ac.in
0000-0001-5555-800X


https://en.wikipedia.org/wiki/Syed_Ainul_Hasan

دکتر فرنگیس شریف‌آوا

زبان‌شناسی استاد، زبان‌شناسی و گونه‌شناسی زبان‌ها، دانشگاه ملی تاجیکستان، دوشنبه، تاجیکستان

tnu.tj/index.php/en/
farangismail.ru
0000-0003-3591-6679

مدیر داخلی

دکتر سید امیر جهادی حسینی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/~jahadi
jahadiuk.ac.ir
0000-0001-9278-7784

h-index: 2  

ویراستار انگلیسی

فرشید نجار همایون فر

زبان و ادبیات انگلیسی، ویراستاری مربی، بخش زبان‌های خارجی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

hu.uk.ac.ir
farshid_nhomayounfaruk.ac.ir
0000-0003-4713-691X

مشاور نمایه سازی

علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
02161117669
0000-0003-0877-1566

h-index: 22