بررسی مؤلّفه‌های عملیات روانی براساس نشانه شناسی تقابل‌های دو‌گانه در مناظره «جدال سعدی با مدّعی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

3 هیئت علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22103/jll.2020.14221.2669

چکیده

مطلوبِ هر انسان عاقل و توانایی است که بتواند با صرفِ حداقلّ هزینه‌ها و نیز کوتاه‌ترین زمان دلِ مخاطبان مُنکر و مُردّد را در باب موضوعات و دغدغه‌های مشترک به دست آورد و به طرز غیرمستقیم و عجیبی، آنان را با افکار سازندۀ خود همراه سازد و حتی در جهت پیشبردِ اهداف خود، از مخاطبان خود استفاده کند؛ بی‌تردید، عملیات روانی نویسنده، شاعر و یا سیاستمدار را قادر می‌سازد تا خواسته‌های خود را به صورت مرموز و استادانه در وجود مخاطبان، طوری ایجاد کنند که در جهت اهداف اخلاقی، اقتصادی و ... خودشان باشد. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت می‌گیرد، مناظرۀ «جدال سعدی با مدّعی» بر اساس شگردهای عملیات روانی و ایجاد تقابل‌های دوگانه، پاره‌ای از آسیب‌های اجتماعی را شناسایی و ارائۀ راه حل می‌کند.‌ سعدی در این مناظره که ظرفیت بیان پاره‌ای از آسیب‌های اخلاقی و اقتصادی جامعه را دارد، از راه طرح تقابل‌های دوگانه و در مقابل هم قرار دادنِ توانگر و درویش و بیان خصوصیات آنان و بیان تعریف جدیدی از هر دو طبقه قصد دارد ضمن ایجاد تعدیل آن دو، توانگران را به توزیع بخشی از ثروت خود برای درویشان متقاعد و تشویق کند و از این راه به رونق اقتصادی جامعه کمک کند و درویشان را نیز به داشتن همت والا در برابر بی‌اعتنایی برخی از توانگران ترغیب سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Components of Psychological Operations Based on the Semiotics of Double Conflicts In the debate, "Saadi's Controversy"

نویسندگان [English]

  • somayyeh kianmehr 1
  • khodabakhsh Asadollahi 2
  • amin navakhtimogadam 3
1 PhD student at Ardebil University
2 Faculty Member of Mohaghegh Ardebil University
3 Faculty of Political Science, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The story of the debate between Saadi and the contender is one of the best debates of Persian literature that has been repeatedly investigated, but debates as one of the techniques of psychological operations (the power of influencing the mind and mind of the audience indirectly and better transfer Concept and Thought) has not been analyzed. To this end, in this study, by identifying the components of the psychological operations available in the debate as one of the "psychological operations techniques" using the semiotics of Levi Strause's dual contradictions, Saadi's methods and approaches were pursued to achieve the desired goals. Been investigated. According to the results, Saadi, using the layout of the contradictions, with the purpose and the previous planning, in the form of a deliberate debate with his subtlety, his intuitive thought and thought to the audience, in the latent layer of the story (profound construction) Has transmitted. In order to achieve this, he has used the components of psychological operations in the form of a beautiful debate. In this way, Saadi has analyzed the contradictions of the conflicts and the contradictions of these two strata, and ultimately, with the adventures and disadvantages of both groups, the goal of balancing is reached in the face of social conflict. And introduces a new classification of these two strata to the audience

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saadi
  • psychological operations
  • Debate
  • semiotics of dual contrasts
فهرست منابع
منابع فارسی
احمدی، سیروس و نیکدار اصل، محمّدحسین. (1391). «مقالۀ تحلیلی بر قشربندی اجتماعی در گلستان سعدی». مجلۀ تاریخ ادبیات،  شماره 71، صص 5-18.
اخوّت، احمد. (1371). دستور زبان داستان. چ اول، اصفهان: فردا.
اذکایی، پرویز. (1386). «منشأ مناظره­های ادبی (ایران باستان و میانرودان)». نشریۀ گوهر گویا، دورۀ 1، شمارۀ 1، صص 1-10.
اسداللهی، خدابخش و علی محمّدی، زینب. (1392). «نقش مناظره در تنوع و تحرک درگلستان». مجلۀ زبان و ادبیات فارسی، دورۀ 4، شمارۀ 1، صص 11-28.
پشت­دار، محمّدعلی و شکردوست، فاطمه. (1392). «عملیات روانی(جنگ نرم) در شاهنامه فردوسی با تأکید بر داستان رستم و اسفندیار». فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال 1، شمارۀ 4، صص 23-34.
تزو، سان. (1359). هنر جنگ. ترجمۀ حسن حبیبی، چ اول، تهران: انتشارات قلم.
توکلی، حمیدرضا. (1389). از اشارت­های دریا(بوطیقای روایت در مثنوی). چ اول، تهران: مروارید.
جنیدی، رضا. (1388). تکنیک­های عملیات روانی و شیوه­های مقابله با آن. چ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
حکمت، علی اصغر. (1315). «اصول فنّ مناظره». مجلۀ تعلیم و تربیت، دورۀ 1، شمارۀ 77، صص 339-329.
خدابنده­لو، سعید. (1372). جامعه­شناسی قشرها و نابرابری­های اجتماعی. چ اول، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
دوست­پرور مسعود و جمالی، عاطفه و شریفیان، مهدی، 1395، «تقابل­های دوگانه در بهارستان جامی». فصلنامۀ پژوهش­های ادبی، دورۀ 13، شمارۀ 53، صص 81-100.
رضوانیان، قدسیه. (1388). «خوانش گلستان سعدی بر اساس نظریۀ تقابل­های دوگانه». مجلۀ ادب فارسی، دورۀ 1، شمارۀ 2، صص 123-135.
روح­الامینی، محمود. (1379). بازتاب قشربندی اجتماعی در دیوان حافظ، در نمود­های فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی. چ اول، تهران: انتشارات آگه.
روح­الامینی، محمود، ،1382، «گفت­ و شنودهای توانگر و تهی­دست به روایت گلستان سعدی». چیستا، شماره 201، صص 22-30.
سجودی، فرزان. (1393). نشانه­شناسی­کاربردی، چاپ سوم، تهران: نشر علم.
سعدی، مصلح الدین. (1368). گلستان. به تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چ اول، تهران: انتشارات خوارزمی.
سعدی، مصلح الدین. (1385). کلیّات گلستان. به تصحیح و توضیح محمد علی فروغی، چ اول، تهران: انتشارات هرمس.
شمیسا، سیروس. (1386). انواع ادبی، چ دوم، تهران: نشر میترا.
طباطبائی اردکانی، محمود. (1376). یادمان پروین، چ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
محبّی، تورج. (1379). «مناظره در ادب فارسی». فصلنامۀ آموزش زبان و ادب فارسی، شمارۀ 56، صص 88-99.
مهدی­پور، محمّد و فرشبافیان، احمدو عابدی، احمد و حسن­زاده، حسین. (1395). «آن روی سکه جنگ در شاهنامه (بررسی مؤلفه­های جنگ نرم در شاه جنگ روانی رستم)»، مجلۀ زبان و ادبیات فارسی، سال 69، شمارۀ 233، صص 161-180.
یاحقی، محمّدجعفر. (1375). فرهنگ اساطیر، چ دوم، تهران: سروش.