نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature
دوره و شماره: دوره 19، شماره 40، آذر 1395، صفحه 1-370 
بررسی کارکردهای نام‌آوا در هشت کتاب سپهری

صفحه 25-48

10.22103/jll.2016.1573

احمدرضا بیابانی؛ یحیی طالبیان؛ محسن محمّدی کردیانی


حقوق و روابط انسانی در آثار امام محمّد غزالی

صفحه 139-160

10.22103/jll.2016.1578

عنایت الله شریف پور؛ محمّدرضا صرفی؛ مهدیّه محمودزاده


پرسش و پاسخ در آثار ناصرخسرو

صفحه 347-369

10.22103/jll.2016.1587

امید وحدانی فر؛ احمد امیری خراسانی؛ فاطمه شکیبا