دوره و شماره: دوره 19، شماره 40، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-370 
2. بررسی کارکردهای نام‌آوا در هشت کتاب سپهری

صفحه 25-48

احمدرضا بیابانی؛ یحیی طالبیان؛ محسن محمّدی کردیانی


5. سیمای عرفانی پیامبر (ص) در متون ادبی

صفحه 95-114

بهروز رومیانی؛ معصومه بخشی زاده


7. حقوق و روابط انسانی در آثار امام محمّد غزالی

صفحه 139-160

عنایت الله شریف پور؛ محمّدرضا صرفی؛ مهدیّه محمودزاده


9. بررسی داستان گیله مرد با تکیه بر عوامل نمایشی شدن داستان

صفحه 183-204

عسکر صلاحی؛ ابراهیم رنجبر؛ ندا نبی زاده اردبیلی


13. تشابهات و تمایزات صورخیال بیدل دهلوی با نیما

صفحه 273-296

محمّدحسین محمّدی؛ مهدی رضا کمالی بانیانی


14. بررسی ساختاری- اسطوره ای همای و همایون خواجوی کرمانی

صفحه 297-320

وزیر مظفّری؛ سیّد اسعد شیخ احمدی؛ تیمور مالمیر


16. پرسش و پاسخ در آثار ناصرخسرو

صفحه 347-369

امید وحدانی فر؛ احمد امیری خراسانی؛ فاطمه شکیبا