نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature
دوره و شماره: دوره 26، شماره 54، اسفند 1402، صفحه 1-321 
«دوراهی اجتماعی» و کاربرد آن در آموزه های فردی گلستان سعدی

صفحه 169-201

10.22103/jll.2023.21754.3073

مریم رحیمی؛ کاظم مهتدیانی؛ محمدرضا نجاریان؛ سید محمود الهام بخش