نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature
دوره و شماره: دوره 25، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 1-191 
بررسی ویژگی‌های سبکی نسخه خطی انتخاب منتخب‌التواریخ

صفحه 27-49

10.22103/jll.2023.19606.2996

مریم احمدی؛ علی پدرام میرزایی؛ فاطمه کوپا؛ علی محمد گیتی فروز