دوره و شماره: دوره 22، شماره 46، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-178 
5. تفاوت میان دو روایت تاریخ بلعمی و ثعالبی دربارة گشتاسپ

صفحه 87-108

اشرف فرجزاده؛ اصغر رضاپوریان؛ امیرحسین همتی


7. مرثیه زیدری نسوی درباری یا شخصی

صفحه 133-154

سکینه مرادی؛ زهرا ریاحی زمین