نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature
دوره و شماره: دوره 20، شماره 42، دی 1396، صفحه 1-225 (شماره اول نثر پژوهی ادب فارسی) 

مقاله پژوهشی

«تدبیر منزل» در اخلاق ناصری و اخلاق جلالی

صفحه 1-31

10.22103/jll.2018.1966

احمد امیری خراسانی؛ عنایت الله شریف پور؛ علیرضا کاشانی


بررسی تأویل و پیوند آن با تداعی معانی در معارف بهاءولد

صفحه 53-72

10.22103/jll.2018.1968

سیّد ناصر جابری اردکانی؛ عبدالمحمّد موحّد؛ مصیّب صدیق