دوره و شماره: دوره 21، شماره 44، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-225 
3. ضرورت تصحیح دوبارۀ زاد آخرت

صفحه 37-64

سلمان ساکت؛ ملیحه گزی مارشک


4. کنایه و قطب مجازی زبان در تاریخ بیهقی

صفحه 65-84

احمد سنچولی؛ عبداله واثق عباسی


6. ارزشیابی سبکی قصص الخاقانی نوشته ولی قلی بیگ شاملو

صفحه 107-128

ریحانه کریمائی؛ مهدی ماحوزی؛ شهین اوجاق علیزاده