نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature
کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
روایت شناسی جمله معترضه در تاریخ بیهقی

دوره 23، شماره 47، تیر 1399، صفحه 53-73

10.22103/jll.2020.15137.2734

مهدی دهرامی؛ محسن اکبری زاده


اغراض ثانوی جملات خبری در تاریخ بیهقی

دوره 23، شماره 47، تیر 1399، صفحه 119-141

10.22103/jll.2020.15070.2730

حمید طاهری؛ عاطفه حسنیها


کنایه و قطب مجازی زبان در تاریخ بیهقی

دوره 21، شماره 44، اسفند 1397، صفحه 65-84

10.22103/jll.2019.13153.2575

احمد سنچولی؛ عبداله واثق عباسی


تأملی بر جلوه های فرّه باوری در تاریخ بیهقی

دوره 20، شماره 42، دی 1396، صفحه 165-184

10.22103/jll.2018.1973

فاطمه کلاهچیان؛ سحر یوسفی