نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature
موضوعات = کاربرد رویکردهای نقد ادبی در متون نثر فارسی
سخن کاوی فرامتن و تحلیل گفتمان قدرت در نسخه داستانی بهجت افزای جربادقانی

دوره 26، شماره 54، دی 1402، صفحه 43-73

10.22103/jll.2024.21915.3081

فرشته آزادتبار؛ فاطمه کوپا؛ علی پدرام میرزایی؛ نرگس محمدی بدر


به سوی ساختارشناسی دیباچه‌های متون منثور کهن پارسی

دوره 26، شماره 54، دی 1402، صفحه 75-107

10.22103/jll.2024.22402.3098

عبدالله آلبوغبیش؛ اعظم عسگری


بازخوانی و تبیین نسخۀ خطی «شرح تحفةالعراقین» با شرح غلام‌محمد غوثی

دوره 25، شماره 52، دی 1401، صفحه 51-71

10.22103/jll.2023.19491.2989

معصومه پورفرجی؛ فرزانه سرخی؛ شبنم حاتم پور؛ شهین قاسمی


بررسی الگوی تغییر نگرش در اسرارالتوحید بر اساس نظریۀ کارل هاولند

دوره 25، شماره 52، دی 1401، صفحه 73-91

10.22103/jll.2023.19410.2986

سجاد جلالوند؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ قاسم صحرایی