نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature
کلیدواژه‌ها = سبک‌شناسی
معرفی دست نویس ناشناختۀ دُرّالمجالس و تحلیل سبکی آن

دوره 25، شماره 52، دی 1401، صفحه 93-119

10.22103/jll.2023.19584.2995

الهه شعبانی؛ مهرداد چترایی؛ عطامحمد رادمنش


سبک نثر در افسانه های عامیانة مکتوب

دوره 21، شماره 43، تیر 1397، صفحه 87-112

10.22103/jll.2018.2172

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری