نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature
دوره و شماره: دوره 18، شماره 38، دی 1394، صفحه 1-383 (پاییز و زمستان 1394 (دو فصلنامه))