دوره و شماره: دوره 18، شماره 38، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-383 (پاییز و زمستان 1394 (دو فصلنامه))