دوره و شماره: دوره 17، شماره 36، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-382