دوره و شماره: دوره 16، شماره 34، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-353