نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature

بررسی فعل از جهت زمان در ترجمة کهن قرآن قدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه سیستان وبلوچستان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

زمان از جمله مؤلّفه‏های اصلی فعل است که هر قومی به صورت‏های مختلف آن را به­کاربرده‏اند. از آنجا که ترجمۀ کهن قرآن قدس، ترجمه‏ای تحت اللفظی است، رابطه‏ای تطبیقی بین دو زبان فارسی و عربی برقرارنموده، زمان‏های متفاوت فعل را به صورت‏های کهن یا با تغییرات آوایی یا متناسب با برخی از لهجه‏های مرسوم و در برخی موارد با شکل ویژه‏ای مطرح نموده­است.در این پژوهش سعی شده تا فعل‏های مختلفی که مترجم قرآن قدس استفاده­کرده، به دقّت از لحاظ زمانی مورد بررسی قرارگیرد. رابطه‏ای که بین این ترجمه با فارسی جدید و فارسی میانه، در استفاده از جزء صرفی «بـ» بر صیغه‏های ماضی، مضارع و امر، آوردن «ی» در پایان فعل ماضی و شکل خاص برخی از فعل‏ها وجود دارد، نشان دهندة قدمت این ترجمه می‏باشد. حاصل این جستجو، انواع مختلف فعل‏های فارسی از لحاظ زمانی است که در قرآن قدس به­کار رفته و بیانگر تحولاتی است که در برخی از آن‏ها رخ داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of verb Tense in Ancient Translation of Ghods Quran

نویسندگان [English]

  • Javad Assarroudi 1
  • Mahmoud Abbasi 2
1 PhD Student of Persian Language and Literature, University of Sistan and Balouchestan
2 Associate Professor; University of Sistan and Balouchestan