نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature

سردبیر


دکتر احمد امیری خراسانی استادگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

زبان و ادبیّات فارسی

 • amirimail.uk.ac.ir
 • 034-31322333

مدیر مسئول


دکتر محمدرضا صرفی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

زبان و ادبیات فارسی

 • sarfiuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد امیری خراسانی استاد دانشکده ادبیات دانشگاه باهنرکرمان گروه زبان و ادبیات فارسی

 • amirimail.uk.ac.ir
 • 034-31322333

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد صادق بصیری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان

زبان و ادبیات فارسی

 • basirimail.uk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا مستعلی پارسا دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

 • mastali.parsagmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر یدالله جلالی پندری استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

زبان و ادبیات فارسی

 • jalaliyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید امیر جهادی حسینی دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نجمه حسینی سروری دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

زبان و ادبیات فارسی

 • n.hosseiniuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد خاتمی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

زبان و ادبیات فارسی

 • a_khatamisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عنایت ا... شریف پور دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان

ادبیات فارسی

 • e.sharifpouruk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا صرفی استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

ادبیات فارسی

 • sarfiuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فاطمه کوپا استاد دانشگاه پبام نور

زبان و ادبیات فارسی

 • f.kouppayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر جلیل نظری دانشیار بازنشسته دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات فارسی

 • jnazari1334yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس محمدیان دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

زبان و ادبیات فارسی

 • mohammadianhsu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فاطمه مدرسی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ارومیه

زبان و ادبیات فارسی

 • f.modarresiurmia.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

 • bagheriltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد جعفر یاحقی استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

زبان وادبیات فارسی

 • ferdowsferdowsi.um.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سید عین الحسن استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو

زبان و ادبیات فارسی

 • sahasanmail.jnu.ac.in

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر فرنگیس شریف آوا استاد زبان شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان

زبان شناسی

 • farangismail.ru

مدیر داخلی


دکتر سید امیر جهادی حسینی دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

زبان و ادبیات فارسی

 • jahadiuk.ac.ir