نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی،ایذه، ایران.

10.22103/jll.2021.16124.2808

چکیده

باسمه تعالی
نقدی بر تحشیة نفثةالمصدور (1)

در این مقاله، تصحیح و توضیحات استاد امیرحسن یزدگردی بر نفثةالمصدور، نقد و تحلیل شده‌است. با وجود هنرنمایی عالمانة استاد یزدگردی، به دلیل سنگینی و پیچیدگی متن کتاب، نکاتی همچنان مبهم مانده ‌بود، که نقد و بازکاوی شد: برخی مواقع، شرح مفردات و جملات فارسی در بوتة نقد و پژوهش قرار گرفت؛ در پاره‌ای موارد، واژه‌ها و جملات عربی و قرآنی بحث و بررسی شد؛ تصحیحِ برخی واژه‌ها نیز نقد و ارزیابی شد؛ نشانه‌گذاری که گاهی معنای جمله را به ناراستی سوق می‌داد، بررسی و اصلاح شد؛ نکتة پایانی این مقاله، مربوط به ارجاع نادرستِ شمارة بسیاری از آیات است که در متن کتاب استفاده شده‌است.
در مباحث یادشده، نخست مطلب مورد نظر مطرح می‌شود؛ پس از آن، نظر شارح ارجمند ذکرشده، سپس به روش توصیف و تحلیل و با استناد به منابع معتبر و بیان استدلال، معنای ارجح و وجه درست مطلب به عنوان هدف اصلی این مقاله تبیین می‌شود. ضرورت انجام این پژوهش، ارزشمندی و برجستگی متن نفثةالمصدور به عنوان منبع درسی برای دانشجویان مقطع دکتری رشتة ادبیات فارسی و برطرف کردن برخی از اشکالات در تصحیح و تحشیة آن است.


واژه‌های کلیدی: نقد، استدلال، تصحیح، تحشیه، نفثةالمصدور.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A critique to annotation of the Nafsat al-masdour (1)

نویسنده [English]

 • seyedali sohrabnejhad

Department of Agricultural Management, eyzeh, Islamic Azad University, eyzeh-Iran

چکیده [English]

A critique to annotation of the Nafsat al-masdour (1)
Abstract
In this article, the correction and explanations of Professor Amir Hassan Yazdgerdi on the Nafsat Al Masdoor has critiqued and analyzed: Despite the scholarly comments of Professor Yazdgerdi, due to the weight and complexity of the text of the book, some points remained unclear, which were criticized and reconsidered. Sometimes, the description of Persian vocabularies and sentences was criticized and researched; In some cases, Arabic and Quranic words and phrases were discussed; Correction of some words was also criticized and evaluated; Marking, which sometimes result in misinterpreting the meaning of the sentence, was examined and corrected;The final point of this article is about the incorrect reference of many verses used in the text of
the book.In the mentioned topics,first , the desired article is discussed; after that, the comment of the honourable commentator is mentioned, then by the description and analysis method and by citing valid sources and expression of argument, the meaning of preference and correct aspect of the article is explained as the main purpose of
this article. The necessity of conducting this research is the valuability and prominence of the text of Nafsah al-Masdoor as a lesson source for PhD students in the field of Persian literature and to eliminate some of the problems in correcting it.

Keywords: Criticism, Argument, Correction, description, Nafsat Al-Masdour.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Criticism
 • Argument
 • description
 • Nafsat Al-Masdour
 1. فهرست منابع

  الف) منابع فارسی

  1. انصاریان، حسین. (1391). ترجمة قرآن کریم. چاپ دوم. قم: آیین دانش.
  2. جوینی، علاء الدین عطاملک. (1387). تاریخ جهانگشای جوینی. به اهتمام و شرح احمد خاتمی. چاپ اول. تهران: نشر علمی.
  3. خُرندِزی زیدری نسوانی، شهاب­الدین محمّد. (1381). نفثةالمصدور. تصحیح و توضیح امیرحسن یزدگردی. چاپ دوم. تهران: انتشارات توس.
  4. دهخدا، علی­اکبر. (1337). لغت نامه دهخدا. زیر نظر محمّد معین. 15 جلد. تهران: سازمان لغت نامه.
  5. رازی، ابوالفتوح. (1408). تفسیر روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. تحقیق: محمّد جعفر یاحقّی و محمّد مهدی ناصح. مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی.
  6. شمیسا، سیروس. (1387). سبک­شناسی نثر. چاپ دوازدهم. تهران: نشر میترا.
  7. صفا، ذبیح­الله. (1363). گنجینة سخن. چاپ چهارم. تهران: انتشارات امیرکبیر.
  8. طباطبایی، سیّد محمد حسین. (1374) . ترجمة تفسیر المیزان. ترجمه: سیّد محمّدباقر موسوی همدانی. 20 جلد. چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرّسین حوزة علیّة قم.
  9. طیّب، سیّد عبد الحسین. (1378). اطیب البیان فی تفسیر القرآن. چاپ دوم. تهران: انتشارات اسلام.
  10. 1 قاضی­طباطبایی، حسن. (1348). «ملاحظاتی چند در باب تصحیح نفثةالمصدور». نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. شماره 86. پیوست نفثةالمصدور یزدگردی. صص69-1      
  11. قرائتی، محسن. (1383). تفسیر نور. چاپ یازدهم. تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
  12. مشکینی، علی. (1391). ترجمة قرآن کریم. چاپ اول. قم: مرکز طبع ونشر قرآن جمهوری اسلامی ایران.
  13. معصومی، جهانگیر. (1362). جمع مکسّر. چاپ اوّل. بی­جا. انتشارات فرهنگ انقلاب اسلامی.
  14. معلوف، لویس. (1380). فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه المنجد). ترجمه با اضافات احمد سیّاح. چاپ سوم. تهران: انتشارات اسلام.
  15. معین، محمّد. (1375). فرهنگ فارسی. چاپ نهم. تهران: انتشارات امیرکبیر.
  16. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. (1374). تفسیر نمونه. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامیه.
  17. موسویان، سیّد شاهرخ. (1397). «بررسی چند ابهام و خطا در شرح یزدگردی بر نفثةالمصدور». نشریّة نثرپژوهی ادب فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. سال21. شمارة 44. صص 169-151     
  18. موسوی گرمارودی، سیّد علی. (1384). ترجمة قرآن کریم. چاپ دوم. تهران: انتشارات قدیانی.        
  19. میبدی، ابوالفضل رشید الدین. (1371) کشف­الاسرار و عدّة­الابرار. به اهتمام علی­اصغر حکمت. چاپ پنجم. تهران: انتشارات امیر کبیر.
  20. نیک­پناه، منصور. (1397). «نقدی بر شرح چند جمله در نفثةالمصدور». نشریّة نثرپژوهی ادب فارسی. دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. سال21. شمارة 43. صص 214-199.

  ب) منابع عربی      

  1. ابن منظور، محمّد. (1414). لسان العرب. چاپ سوم. بیروت: دار صادر.