نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature

بررسی و مقایسة قابوسنامه و انیس النّاس(تحریری دیگراز قابوسنامه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز

چکیده

قابوسنامه ازآثار برجستة نیمة دوم قرن پنجم هجری است و یکی از شاهکارهای ادب تعلیمی به شمار می رود که بسیاری از آداب اجتماعی و فرهنگ کهن ایران را دربردارد. از زمان نوشتن قابوس نامه تا دوره های متأخّر، آثار فراوانی به پیروی از این کتاب نگاشته شده است؛ یکی از این آثار که در دورة تیموری نوشته شده وکمتر در حوزه های پژوهشی از آن سخن به میان آمده، «انیس النّاس» از نویسنده­ای کمتر شناخته شده به نام «شجاع» است که در سال 830 هجری نگارش یافته و به کتابخانة شاهرخ عرضه گردیده است. بررسی و مقایسة موضوعات و محتوای این دو اثر و نحوة تأثیر پذیری صاحب انیس النّاس از شیوة عنصرالمعالی، همچنین چگونگی تحوّلات عناصر زبانی در طول این مدّت زمان (در نثر فارسی)، مهم­ترین موضوعاتی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. بر اساس بررسی انجام شده، انیس النّاس «تحریری دیگر از قابوسنامه» است، ولیکن زبان تقلیدی مؤلّف آن، زبانی مُرده و ایستا است، درحالی­که زبان اصلی و روایی او، زبانی زنده وپویا است که در متن  مقاله به سبب های آن اشاره شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study and Comparison of Qabousnameh and Anis-al-Naas

نویسندگان [English]

  • Soudabeh Bakhshaee 1
  • Akbar Sayadkouh 2
1 PhD Student of Persian Language and Literature, Shiraz University
2 Associate Professor, Shiraz University