نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature

سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

بسمه تعالی

فرم اشتراک نشریة ادب و زبان

دانشکدة ادبیات وعلوم انسانی

«دانشگاه شهید باهنر کرمان»

علاقه مندان نشریه می‌توانند جهت اشتراک، فرم زیر را تکمیل نموده و به نشانی درج شده در فرم ارسال فرمایند.

نام و نام خانوادگی:.......................

آدرس محل کار:............................................................

تلفن:..........................................

بهای  تک شمارة نشریه به شرح زیر است:   بهای نشریه ( دو فصلنامه ) 000/100ریال

 

                                        دانشجویان با ارائة کارت دانشجویی 000/70ریال

       مشترکان محترم می توانند بهای اشتراک خود را به حساب شمارة‌2251109187 بانک تجارت شعبة‌ دانشگاه شهید باهنر کرمان به نام نشریه ادب و زبان واریزو فیش مربوط را به آدرس:

کرمان ، انتهای بلوار 22 بهمن ، مجتمع دانشگاهی شهید باهنرکرمان – دانشکده ادبیات و علوم انسانی – نشریة ادب و زبان- صندوق پستی 111-76165 ، تلفن: 3221449 /0341 کد -  دورنویس : 3221449 ارسال فرمائید. 

 

قابل توجه :

- بجز مراکز آموزشی و پژوهشی که نشریه را به صورت مبادله ای دریافت می کنند، کلیة‌اشخاص حقوقی و حقیقی که مایل به دریافت نشریه هستند ، درصورت تکمیل نکردن فرم اشتراک و عدم پرداخت وجه مربوط و ارسال مدارک ،این دفتر از ارسال شماره های بعدی نشریه به آنها ، معذور است.