نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature
موضوعات = پژوهش های مرتبط با تصحیح متون نثر فارسی
تصحیحِ چند گشتگی در مرزبان‌نامه

دوره 26، شماره 53، تیر 1402، صفحه 247-280

10.22103/jll.2023.21139.3049

مجید منصوری؛ سعید پورعظیمی


معرفی دست نویس ناشناختۀ دُرّالمجالس و تحلیل سبکی آن

دوره 25، شماره 52، دی 1401، صفحه 93-119

10.22103/jll.2023.19584.2995

الهه شعبانی؛ مهرداد چترایی؛ عطامحمد رادمنش