نشریه نثر پژوهی ادب فارسی (JLL) - واژه نامه اختصاصی