نشریه نثر پژوهی ادب فارسی (JLL) - اهداف و چشم انداز